Kemm hu mument qaddis meta jkollna cans nitolbu mal-pazjenti u familji gewwa Rainbow ward f’dawn il-mumenti. Ritratt mehud mal-bastun ta San Guzepp prottetur tat-tfal. ‘Bastun tal-istatwa antika, devota u mirakuluza ta’ San Guzepp’