Donate Now
Puttinu Cares - CountDown Marathon
:::Puttinu Cares Foundation ::: Search
Untitled Document
Donation via SMS
5061 8939 to donate €6.99
Donation via Telephone
5160 2007 to donate €10
5170 2006 to donate €15
5180 2008 to donate €25
The Rock Christian Concert

Fid-9 ta'Settembru 2011 ha norganizza kuncert muzikali bl-isem ta' ''ALL ABOUT YOU'' gewwa il- Buskett Road House limiti tar-Rabat u dan jaf ikun l-ahhat kuncert tieghi gewwa Malta qabel ma' nitlaq gewwa l-Amerika fuq xoghol.

Dan il-kuncert ha jittella ukoll bil-kollaborazzjoni tal-knejjes Evangelici ta' Malta , kif ukoll ma jonqosx li gew mistiedna l-awtoritajiet tal-pajjiz , Il-President ta' Malta Dr.Abela , Il-Priministru L.Gonzi , Il-kap tal-M.L.P Dr.Joseph Muscat u il-leader tal-Alternativa Demokratika Michael Briguglio. Ghal dan l-event kulhadd huwa mistieden.

Parti mit-team li ha jiehdu sehem f'dan il-kuncert huma l-artisti muzikali Nadine Axisa , Phyllisiene Brincat , Godwin Lucas u Bands ohrajn.  Il-hlas tad-dhul ha jkun ta'10 euros u il-ftuh tal-bibien ha jkun fit-tmienja ta' filghaxija..

Hassejt ukoll ix-xewqa li kull min huwa bi bzonnijiet specjali jattendi b'xejn ghal dan il-kuncert.

Biljetti ghal dan il-kuncert jistaw jinxtraw min www.maltaticket.com u outlets ohra bhal Agenda book shops, Exotique, Newskiosk Sliema u Book ends

Dan l-event jidher fil-Facebook tahat l-isem 'The ROCK christian concert' u l-ghan tieghu huwa li nfahhru flimkien bil-kant lil-Alla l-Missier.

Ma jfissirx li l-muzika li ha titella' hija wahda Rock izda l-istess isem jirreferi ghal Gesu Kristu bhal l-blata li wiehed ghandu jibni l-fidi tieghu fuqha. Min huwa mithla tal-grupp 'Hillsongs' jaf dak li jien qed nirreferi ghaliha bhala muzika.

Dan l-event ha jkun iffilmjat u mxandar ukoll fuq it-televizjoni mill- istazzjon ta' Smash TV.

Parti mil-qliegh li jsir f'dan il-kuncert (10%) jigu moghtija lil- Puttinu Cares, barra ukoll li ser issir gabra waqt l-event stess. Nixtiequ li anki intom min naha taghkom tinkoragixxu in-nies taghkom biex jattendu ghal dan il- kuncert.

 

 

Event Poster

The Rock Christian Concert
 

Photos

The Rock Christian Concert
 
 

Videos

No Videos are available
 
Copyright 2014 Reserved - Puttinu Cares Foundation
:::Puttinu Cares Foundation ::: Footer | Get in Touch | OnLine Donations | Privacy Policy | Disclaimer |
donate now